Prayer of St. Francis of Assisi/Panalangin ni San Francisco de Asis

pagbubulaybulay

English version:¹

Lord, make me an instrument of your peace,
Where there is hatred, let me sow love;
where there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
where there is sadness, joy;

O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console;
to be understood as to understand;
to be loved as to love.

For it is in giving that we receive;
it is in pardoning that we are pardoned;
and it is in dying that we are born to eternal life.

Salin sa Filipino ni Dr. Rufino Alejandro:²

Panginoon, itulot Mong alang-alang sa Iyo
ay mapalaganap ko ang Iyong Kapayapaan:
mapagkasundo ko ang mga may alitan;
maturuang magpatawad ang nilalapastangan;
mapatatag ang pananalig ng nag-aalinlangan;
muling mapasigla ang nanghihinang kalooban;
mabigyan ng liwanag ang isip na nadirimlan.

O Poong Bathala,
itulot…

View original post 461 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s